Zwroty i reklamacje

I. Informacja dot. prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź na odległość

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przysługuje Państwu jako Konsumentom prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni od momentu wejścia przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią w posiadanie produktu, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
zaś dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Sprzedawca może anulować zamówienie złożone przez Użytkownika niebędącego Konsumentem (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) od momentu zawarcia Umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni od dnia dostawy towaru. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny.

Formularz odstąpienia

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedającego, tj. Dominika Leśniaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą “BUDOMAL” Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Dominik Leśniak, ul. Beli Bartoka, nr 24, lok. U8, 92-547 Łódź, NIP: 7282798098, REGON: 101800900, nr tel.: 507 333 815, adres e-mail: kontakt@creatoz.com.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej: creatoz.com.pl (pobierz formularz), jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przed jego upływem.

Pobierz formularz odstąpienia do umowy.

Zwrot towaru

Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Zwrot należności

Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez konsumenta zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia Produktu, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu kosztów najtańszego sposobu dostawy.

Tym samym będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, o ile takowe wystąpią. Sprzedający natomiast jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu kosztów najtańszego sposobu dostawy.

Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, a towar dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.

II. Procedura Reklamacji Towaru zakupionego w sklepie internetowym ______________________________

 1. W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia reklamacyjne szczegółowo określone w Rozdziale V. „Rękojmia. Reklamacje” Regulaminu Sklepu, który dostępny jest pod adresem: creatoz.com.pl/regulamin.
 2. Zawarte w ww. artykule postanowienia dotyczące Konsumenta, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o kontakt ze sklepem internetowym: creatoz.com.pl/kontakt
  Tel.: 507 333 815
  E-mail: kontakt@creatoz.com.pl
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 5. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 6. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 7. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
 8. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 9. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 8 Regulaminu;
  b. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 8 oraz pkt 9 Regulaminu;
  c. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  d. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt 7-10 Regulaminu;
  e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 10. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 11. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 12. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 13. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 14. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.